Ninki Sushi

Print Restaurant Menuprint

1439 Taravel St., San Francisco, CA 94116

(415) 664-8228